กระบวนการทำงานของเรา

Sales

Sales

การบริหารงานขาย เป็นการให้บริการชักจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจและการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค

Manufacturing

Manufacturing

กระบวนการผลิตในการแปรรูปของวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยวิธีต่างๆ ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง

QA

QA

การประกันคุณภาพ โดยมีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการในการผลิตตรวจสอบความถูกต้องตามมาตราฐานของทางบริษัท

Packaging

Packaging

การบรรจุภัณฑ์ต้องอาศัยความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ ที่จะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอย

Stock

Stock

การจัดการคลังสินค้า ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า

Delivery

Delivery

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการผลิตที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการส่งมอบงานที่ตรงเวลามากที่สุด